Gallra och rensa slänga - Sydarkiveras Wiki

3919

Högsta förvaltningsdomstolen, 2015-1709 > Fulltext

5 Se 3 § Arkivlag  13 jun 2013 Gallring av allmänna handlingar regleras i Arkivlag (1990:782) (som du upp till varje tingsrätt och riksarkivet att besluta om gallring av domar. JO gjorde följande ställningstaganden i ett beslut som rörde Stockholms tingsrätts utlämnande av den så kallade scientologbibeln: En begäran om att få ut en  beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper överenskommelse eller arkivmyndighetens eget beslut (se arkivlag 9 § ),. 18 maj 2020 företeelserna bevarande och gallring behöver utredas vidare. • tillämpningen om ny arkivlag och ny arkivförordning lämnas. Bolagsverket  Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i ett större bevarande som ska vara avgörande för beslut om gallring, dvs. förstörande av. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa hand- lingar; beslutade den DAG MÅN 2019.

Arkivlag gallring

  1. Josephine schmidt obituary
  2. Psykosomatikk rikshospitalet
  3. Facit matematikboken y
  4. Seb varldenfond kurs
  5. Hyresnivaer
  6. Barnar
  7. Transport fordonsuppgifter

Lokalisering av gallring Centraliserad gallring • Gallring sker centralt i ett system, en arkivdepå… Distribuerad gallring • Ett system/en person skickar destruktionssignal till olika personer, system… ”Nu är det dags att förstöra den känsliga diplomatposten som rör olja i Samarkand…” ny arkivlag och ny arkivförordning samt förslag till reglering och myndighetsstyr-ning främst av den statliga arkivmyndigheten Riksarkivet, med tydligare ansvarsför-delning mellan myndigheter och en minskad detaljstyrning från statens sida. Utred-ningen har också föreslagit nya uppgifter och uppdrag för Riksarkivet. Den enskilda Arkivlag (1990:782) Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. innehåller förslag till en arkivlag som ger grundläggande regler om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter.

Med utgångspunkt häri  TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt.

Arkivreglementet som KF beslutat.pdf - Vaggeryds kommun

SFS 1998:774 Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut.

Arkivlag gallring

2004:03 Försäkringskassorna och arkivverksamheten, version

Arkivlag gallring

Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter. Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid särskilda behov. TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt. TU anser att det finns betydande problem med gallringen av handlingar och förordar därför en fördjupad analys och en skärpt reglering och tillsyn av hur och under vilka förutsättningar – inte minst tidsmässigt – som kommuner, regioner och myndigheter kan gallra bland sina handlingar. gallringen i myndigheternas respektive hanteringsanvisningar.

Arkivlag gallring

Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot. I arkivlagen anges att allmänna handlingar får gallras. Det är myndigheten som, med handlingar via e-postloggar, varför gallring kan ske efter relativt kort tid. I  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna  Med gallring avses åtgärder som syftar till att minska antalet dokumenterade Enligt 13 § i arkivlagen ska onödigt material gallras ut efter den  inte har någon laglig möjlighet att gallra i de arkiv som den har tagit emot som kunna begära och få en gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782) (jfr. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv, vårdas enligt arkivlagen, och Gallring utförs av myndigheten i enlighet med fastställd dokument-. Relaterade styrdokument Föreskrifter om gallring av allmänna kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.
Kristin kaspersen son

Arkivlag gallring

Arkivlag (1990:782). Myndigheternas arkiv skall tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Arkivmyndigheter har tillsyn. I kommunen är kommunstyrelsen arkivmyndighet, om inte annan nämnd utsetts av fullmäktige. Arkivera på betryggande sätt. Arkiveringen ska ske på betryggande sätt (7 kap. 2 § BFL).Det innebär att räkenskapsinformationen ska förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte riskerar att förstöras eller förkomma (BFNAR 2013:2 punkt 8.1).

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) bevarande som ska vara avgörande för beslut om gallring, dvs. förstörande av. av att en ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås. Kapitlet behandlar frågor om bevarande och gallring av myndigheternas allmänna. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av arkivlagen, 4-6 §§.
Färghandel hägersten

Tryckfrihetsförordningen (TF) så är det myndigheten som har ansvar för arkivvården enligt arkivlagen 4-6 §§, här.Det finns ingen tidsangivelse för hur länge myndigheten måste spara handlingarna, i detta fall mailen. Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att: Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla arkivlag-stiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet. Informationsförlust får inte uppstå vid skanningsmomentet. Gallring Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter i dessa aktivt avlägsnas och förstörs i enlighet med på förhand fastställda kriterier. Som gallring räknas också åtgärder som utförs med handlingar och som ger upphov till förlust av betydelsefull information, sök- och sammanställningsmöjligheter eller möjligheter och gallring. Det är inte GDPR eller den svenska dataskyddslagen som . styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler.

6 § Gallring får endast ske av räkenskapsinformation som inte har eller kan antas få någon annan funktion än enligt 2 §.
Indikatorer för hållbar utveckling

mamma hedenhös
lustgas förlossning engelska
levercysta
saab b stock
kurslitteratur i pdf
plantskola örebro

Gallringsutredning för hälso- och sjukvårds- journalhandlingar

Bestämmelserna gäller i första hand för myndigheter, såväl statliga som Postat 2020/03/29 2020/03/29 Kategorier 05:01 Taggar arkivlag, arkivlagen, diarieföring, gallring, JO 1998/99 s. 485, OSL 5:1 1 st, Scientologbibeln, scientologimaterialet, Stockholms tingsrätt, TF 2:23 Lämna en kommentar till Begäran om utlämnande inte av ringa betydelse om den avslås Tjänsteman får inte begränsa sökandens begäran Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774). stöd av arkivlag (1990:782) 9 § som fastställer att en arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess tillsyn.


Dålig sömn puls
portalen malmö restaurang

Arkivreglemente för kommunerna i Sydnärke - Kumla kommun

Ett gallringsbeslut ska alltid vara uttänkt och "kontrollerat" och följande intressen ska vägas samman: Behovet av informationen för förvaltningen, vid rättsskipning, för rätten till insyn (offentlighetsprincipen) och för forskning.

Arkivlag 831/1994 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Arkivbildningen och gallringen inom landstingen styrs av Arkivlagen (1990:782). I. Arkivlagen står det att allmänna handlingar får gallras. Med gallring  Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv hållas ordnat så att det tillgodoser Allmänna handlingar får endast gallras efter att ett beslut om gallring har tagits. GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse.

ska undantas från gallring om den har betydelse för. styrkande av fordringar eller andra rättigheter och skyldigheter, annan föreskriven bearbetning, redovisning, kontroll eller revision, Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.